Chili Cheese Fries

500yen

Cheese Nachos

680yen

Guacamole

620yen

Cheese Crisps

500yen

Tacos 1p390yen

2P~

※Seasonal Menu