Chili Cheese Fries

480yen

Cheese Nachos

680yen

Guacamole

620yen

Tacos 1p390yen

2P~

※Seasonal Menu